Biết viết không biết đọc

Người cai tù hỏi tù nhân Maritnez.

Cai tù: – Anh có biết đọc và viết không?

Maritnez: – Tôi biết viết nhưng không biết đọc.

Cai tù: – Hãy viết tên anh vào đây!

Maritnez: – Maritnez viết nguệch ngoạc vài chữ rất to rồi đưa cho người cai tù.

Cai tù: – Anh viết cái gì thế này?

Maritnez: – Tôi không biết. Tôi đã nói với anh là tôi không biết đọc mà.

(Sưu tập)

Không biết đọc mới vào nhầm tù đây mà.

Share This Post

Post Comment